از 15 نوامبر 2022 تا 31 دسامبر 2023، دانشجویان بین المللی که در کانادا هستند و مجوز کار خارج از دانشگاه را در مجوز تحصیلی خود دارند، مجاز خواهند بود تا زمانی که کلاس در حال برگزاری است، بیش از 20 ساعت در هفته خارج از دانشگاه کار کنند.

این اقدام موقت برای اتباع خارجی که قبلاً درخواست مجوز تحصیلی را ارسال کرده اند نیز از امروز اعمال می شود. همچنین در صورتی که اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا درخواست آنها را تأیید کند، می توانند از این سیاست بهره مند شوند.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/10/international-students-to-help-address-canadas-labour-shortage.html

ثمین_مرتضوی #وکیل_مهاجرت #رفع_ریجکتی #دفتر_وکالت #پکس_لا


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.